نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

دی ۱۷, ۱۳۸۷

چشم در برابر چشم

An eye for an eye makes the whole world blind.
Gandhi

چشم در برابر چشم باعث کور شدن همه مردم میشود.
گاندی

Powered by WordPress