نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

اردیبهشت ۲, ۱۳۸۸

ارد بزرگ قسمت چهارم

دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در  درون سرای او جست و جو می کند .
ارد بزرگ

اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد  گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی  آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.
ارد بزرگ

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.
ارد بزرگ

اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .
ارد بزرگ

نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .
ارد بزرگ

مردمان توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .
ارد بزرگ

آنکه  دیگران را ابزار  پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند .
ارد بزرگ

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.
ارد بزرگ

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .
ارد بزرگ

صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!
اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا  به خشم در آورد و یا پدیده های  بی جانی همچون نامه و جامه و …  به صد زبان با شما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند …
ارد بزرگ

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .
ارد بزرگ

آدم بی مایه ، همه افراد را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازد .
ارد بزرگ

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .
ارد بزرگ

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .
ارد بزرگ

جایی که شمشیر است آرامش نیست .
ارد بزرگ

ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .
ارد بزرگ

اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .
ارد بزرگ

نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن.
ارد بزرگ

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .
ارد بزرگ

فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ،  با تلنگری فرو می ریزند .
ارد بزرگ

در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است  .
ارد بزرگ

آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند .
ارد بزرگ

اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.
ارد بزرگ

آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند .
ارد بزرگ

پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن  آرمان و خواسته ای هویدا است .
ارد بزرگ

گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم  .
ارد بزرگ

رَد راستی ، رَد خویشتن است .
ارد بزرگ

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .
ارد بزرگ

هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .
ارد بزرگ

فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .
ارد بزرگ

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .
ارد بزرگ

آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .
ارد بزرگ

میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .
ارد بزرگ

اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .
ارد بزرگ

سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .
ارد بزرگ

آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .
ارد بزرگ

هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز  .
ارد بزرگ

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .
ارد بزرگ

اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم  آنگونه باشد که ما می گویم .
ارد بزرگ

پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .
ارد بزرگ

آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است .
ارد بزرگ

آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .
ارد بزرگ

هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .
ارد بزرگ

فرمانروا با اندیشه وزیران توانمند خویش فرمانروایی می کند .
ارد بزرگ

پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .
ارد بزرگ

همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند .
ارد بزرگ

ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .
ارد بزرگ

پیام آوران باورهای  پست و خُرد بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را با گفتاری پست به ریشخند گرفته اند .
ارد بزرگ

آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .
ارد بزرگ

درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .
ارد بزرگ

بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .
ارد بزرگ

آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.
ارد بزرگ

بی پایبندی به نظم در گیتی  ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.
ارد بزرگ

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .
ارد بزرگ

خودبینی ، خواستگاهش درون است که آدمی را شیفته خویش می سازد و وارون بر این خواستگاه افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .
ارد بزرگ

در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .
ارد بزرگ

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .
ارد بزرگ

میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .
ارد بزرگ

آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟
ارد بزرگ

آنکه نمی تواند از خواب خویش برای قراگیری دانش و آگاهی کم کند توانایی برتری و بزرگی ندارد .
ارد بزرگ

گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .
ارد بزرگ

بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .
ارد بزرگ

وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش  است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند .
ارد بزرگ

هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر  با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست .
ارد بزرگ

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .
ارد بزرگ

سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است .
ارد بزرگ

سربازی که می ترسد ، جان خود و  دیگر سربازان را به خطر می افکند .
ارد بزرگ

همواره آدمیان محیط  و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند .
ارد بزرگ

بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است .
ارد بزرگ

خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .
ارد بزرگ

فروردین ۲۹, ۱۳۸۸

ارد بزرگ قسمت سوم

فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است .
ارد بزرگ

افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد .
ارد بزرگ

آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن و یا گهگاه افزایش قلمروی زمینی خویش هستند بزهکاران روزگارند. باید گفت نشانه آنها بر گیتی هم تراز ریگ کوچکی در کرانه دریای آدمیان نیز نخواهد بود .
ارد بزرگ

تاراج و شورش هیج گاه بهانه تاراج  و شورش دیگر نیست .
ارد بزرگ

جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود .
ارد بزرگ

خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است .
ارد بزرگ

بسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .
ارد بزرگ

پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید .
ارد بزرگ

برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این  زیباترین آورد زندگی است .
ارد بزرگ

جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .
ارد بزرگ

دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .
ارد بزرگ

خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .
ارد بزرگ

آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند .
ارد بزرگ

تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .
ارد بزرگ

تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است .
ارد بزرگ

سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .
ارد بزرگ

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان بدانها نمی رسد .
ارد بزرگ

فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد .
ارد بزرگ

آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است .
ارد بزرگ

اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .
ارد بزرگ

شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است .
ارد بزرگ

با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .
ارد بزرگ

آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .
ارد بزرگ

شکست های زندگی ، درهای پیروزی را  می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .
ارد بزرگ

کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است .
ارد بزرگ

آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند .
ارد بزرگ

هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست .
ارد بزرگ

برای آنکه همواره دوستانمان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آنها داشته باشیم  .
ارد بزرگ

اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .
ارد بزرگ

آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد .
ارد بزرگ

آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .
ارد بزرگ

پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .
ارد بزرگ

هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .
ارد بزرگ

بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .
ارد بزرگ

اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .
ارد بزرگ

پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .
ارد بزرگ

هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر .
ارد بزرگ

همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .
ارد بزرگ

برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت .
ارد بزرگ

هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو  چرا که آرام جان دیگری در راه است .
ارد بزرگ

بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .
ارد بزرگ

تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .
ارد بزرگ

در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .
ارد بزرگ

در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام .
ارد بزرگ

هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش می دهد .
ارد بزرگ

اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .
ارد بزرگ

پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند .
ارد بزرگ

خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .
ارد بزرگ

دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .
ارد بزرگ

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم  که پیشرفت را در نهاد خود دارد .
ارد بزرگ

پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.
ارد بزرگ

در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی .
ارد بزرگ

میهمانی های فراوان  از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .
ارد بزرگ

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .
ارد بزرگ

همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .
ارد بزرگ

خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند .
ارد بزرگ

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .
ارد بزرگ

بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .
ارد بزرگ

اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .
ارد بزرگ

هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .
ارد بزرگ

هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را ، پایان می دهم .
ارد بزرگ

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم  اندازه نیروی کنونی ماست .
ارد بزرگ

در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید .
ارد بزرگ

فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند .
ارد بزرگ

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .
ارد بزرگ

رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .
ارد بزرگ

آنانیکه سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند ، همواره در اندیشه کین خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند . زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند  و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند .
ارد بزرگ

به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و می گویند : باز ما را درخواهی نورد .
ارد بزرگ

امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش .
ارد بزرگ

مردمان توانمند در میان جشن و بزم  نیستند . آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند  و برای رسیدن به آن  در حال پیکارند .
ارد بزرگ

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد .
ارد بزرگ

قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .
ارد بزرگ

نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .
ارد بزرگ

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو  و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد .
ارد بزرگ

آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است .
ارد بزرگ

دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .
ارد بزرگ

فروردین ۲۸, ۱۳۸۸

ارد بزرگ دو

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .

ارد بزرگ

مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .

ارد بزرگ

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .

ارد بزرگ

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .

ارد بزرگ

دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود .

ارد بزرگ

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و … را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .

ارد بزرگ

همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .

ارد بزرگ

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

ارد بزرگ

یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .

ارد بزرگ

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .

ارد بزرگ

هنرمندان ناب ، هر روز در برابر دیدگان مردم نیستند .

ارد بزرگ

نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .

ارد بزرگ

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.

ارد بزرگ

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .

ارد بزرگ

کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند .

ارد بزرگ

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .

ارد بزرگ

گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است .

ارد بزرگ

دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .

ارد بزرگ

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .

ارد بزرگ

دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود .

ارد بزرگ

گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .

ارد بزرگ

اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم .

ارد بزرگ

اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است .

ارد بزرگ

ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .

ارد بزرگ

دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند .

ارد بزرگ

ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود .

ارد بزرگ

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .

ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید .

ارد بزرگ

نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .

ارد بزرگ

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست .

ارد بزرگ

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی .

ارد بزرگ

آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد .

ارد بزرگ

پیران جهان دیده برای گفتگو مانع تراشی نمی کنند .

ارد بزرگ

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

ارد بزرگ

آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد .

ارد بزرگ

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .

ارد بزرگ

راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .

ارد بزرگ

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .

ارد بزرگ

آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست .

ارد بزرگ

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .

ارد بزرگ

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست .

ارد بزرگ

خودت را بشناس اما به آن مبال .

ارد بزرگ

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .

ارد بزرگ

نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان .

ارد بزرگ

بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای.

ارد بزرگ

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند .

ارد بزرگ

ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست .

ارد بزرگ

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .

ارد بزرگ

آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .

ارد بزرگ

کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .

ارد بزرگ

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .

ارد بزرگ

خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .

ارد بزرگ

نکات سخت هم اساسی ساده دارند .

ارد بزرگ

سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .

ارد بزرگ

برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .

ارد بزرگ

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .

ارد بزرگ

کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد .

ارد بزرگ

سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .

ارد بزرگ

بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .

ارد بزرگ

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .

ارد بزرگ

برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .

ارد بزرگ

ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد .

ارد بزرگ

کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .

ارد بزرگ

برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .

ارد بزرگ

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .

ارد بزرگ

در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است .

ارد بزرگ

با بردباری همه چیز در چنگ توست .

ارد بزرگ

در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .

ارد بزرگ

برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .

ارد بزرگ

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .

ارد بزرگ

روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .

ارد بزرگ

پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .

ارد بزرگ

با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

ارد بزرگ

به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی .

ارد بزرگ

تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .

ارد بزرگ

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

ارد بزرگ

روشنایی روز ، دلیل و برهان نمی خواهد .

ارد بزرگ

هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگ

میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند .

ارد بزرگ

شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .

ارد بزرگ

اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .

ارد بزرگ

هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .

ارد بزرگ

در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

ارد بزرگ

اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

ارد بزرگ

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .

ارد بزرگ

خار های کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .

ارد بزرگ

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

ارد بزرگ

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .

ارد بزرگ

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به

هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .

ارد بزرگ

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .

ارد بزرگ

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

ارد بزرگ

استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

ارد بزرگ

ارد بزرگ قسمت اول

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

ارد بزرگ

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .

ارد بزرگ

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .

ارد بزرگ

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .

ارد بزرگ

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

ارد بزرگ

استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

ارد بزرگ

نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست .

ارد بزرگ

آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد .

ارد بزرگ

یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است .

ارد بزرگ

ستایش ، هنگام نو رُستن را .

ارد بزرگ

آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند . ارد بزرگ

آدم مادیگرا جادههای احساسش ، کم رفت و آمد است .

ارد بزرگ

کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .

ارد بزرگ

گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد .

ارد بزرگ

رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .

ارد بزرگ

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد .

ارد بزرگ

آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .

ارد بزرگ

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .

ارد بزرگ

این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .

ارد بزرگ

ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست .

ارد بزرگ

خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .

ارد بزرگ

پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .

ارد بزرگ

آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .

ارد بزرگ

سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی .

ارد بزرگ

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .

ارد بزرگ

خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست .

ارد بزرگ

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد .

ارد بزرگ

تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .

ارد بزرگ

کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت .

ارد بزرگ

برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .

ارد بزرگ

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد .

ارد بزرگ

تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است .

ارد بزرگ

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .

ارد بزرگ

جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .

ارد بزرگ

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .

ارد بزرگ

این سخن پذیرفته نیست که : “پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است” باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد .

ارد بزرگ

چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند .

ارد بزرگ

شباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان .

ارد بزرگ

بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و …

ارد بزرگ

یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . ارد بزرگ

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست .

ارد بزرگ

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند .

ارد بزرگ

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم .

ارد بزرگ

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .

ارد بزرگ

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد.

ارد بزرگ

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد.

ارد بزرگ

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست.

ارد بزرگ

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست؟

ارد بزرگ

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود.

ارد بزرگ

بدگویی ، رسوایی در پی دارد.

ارد بزرگ

گاهی هدف خود ، سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست.

ارد بزرگ

اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم.

ارد بزرگ

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود.

ارد بزرگ

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری.

ارد بزرگ

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است.

ارد بزرگ

بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن، و رایزنانشان فرمانروا هستند.

ارد بزرگ

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است.

ارد بزرگ

ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد.

ارد بزرگ

کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است.

ارد بزرگ

رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست.

ارد بزرگ

برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید.

ارد بزرگ

تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم.

ارد بزرگ

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است.

ارد بزرگ

کیهان دارای ساختاری هدفمند است. این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد.

ارد بزرگ

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.

ارد بزرگ

مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید.

ارد بزرگ

آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست.

ارد بزرگ

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.

ارد بزرگ

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند.

ارد بزرگ

آنکه کارش را دوست ندارد خیلی زود پیر می شود.

ارد بزرگ

نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها.

ارد بزرگ

آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است.

ارد بزرگ

اگر روانتان در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست.

ارد بزرگ

نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز.

ارد بزرگ

اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد.

ارد بزرگ

ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست.

ارد بزرگ

آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم.

ارد بزرگ

هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد.

ارد بزرگ

با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که این کوشش و همراهی عمر را بباد می دهد.

ارد بزرگ

آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت.

ارد بزرگ

از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس.

ارد بزرگ

سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست.

ارد بزرگ

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد.

ارد بزرگ

همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد.

ارد بزرگ

آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر.

ارد بزرگ

اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند.

ارد بزرگ

خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد.

ارد بزرگ

بداندیش همیشه ، کارش گره می خورد.

ارد بزرگ

نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است .

ارد بزرگ

تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است .

ارد بزرگ

بدخو ، عمرش کم است.

ارد بزرگ

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت.

ارد بزرگ

وزن یک تهمت ، سنگین تر از هزار هزار دشنام است.

ارد بزرگ

فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است.

ارد بزرگ

چو گرمای تن مردان کهن به آسمان پر کشید با یادشان اندیشه هواخواهان خویش را گرما دهند.

ارد بزرگ

آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش.

ارد بزرگ

غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است.

ارد بزرگ

میوه کشتن ، کشته شدن است.

ارد بزرگ

هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید.

ارد بزرگ

روز های خوش برای کژاندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز.

ارد بزرگ

اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است.

ارد بزرگ

چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ.

ارد بزرگ

Powered by WordPress