نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

اردیبهشت ۲, ۱۳۸۸

ارد بزرگ قسمت چهارم

دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در  درون سرای او جست و جو می کند .
ارد بزرگ

اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد  گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی  آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.
ارد بزرگ

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.
ارد بزرگ

اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .
ارد بزرگ

نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .
ارد بزرگ

مردمان توانمند  در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .
ارد بزرگ

آنکه  دیگران را ابزار  پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند .
ارد بزرگ

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.
ارد بزرگ

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .
ارد بزرگ

صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!
اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا  به خشم در آورد و یا پدیده های  بی جانی همچون نامه و جامه و …  به صد زبان با شما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند …
ارد بزرگ

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .
ارد بزرگ

آدم بی مایه ، همه افراد را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازد .
ارد بزرگ

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .
ارد بزرگ

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .
ارد بزرگ

جایی که شمشیر است آرامش نیست .
ارد بزرگ

ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .
ارد بزرگ

اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .
ارد بزرگ

نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن.
ارد بزرگ

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .
ارد بزرگ

فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ،  با تلنگری فرو می ریزند .
ارد بزرگ

در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است  .
ارد بزرگ

آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند .
ارد بزرگ

اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.
ارد بزرگ

آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند .
ارد بزرگ

پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن  آرمان و خواسته ای هویدا است .
ارد بزرگ

گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم  .
ارد بزرگ

رَد راستی ، رَد خویشتن است .
ارد بزرگ

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .
ارد بزرگ

هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .
ارد بزرگ

فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .
ارد بزرگ

جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .
ارد بزرگ

آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .
ارد بزرگ

میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .
ارد بزرگ

اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .
ارد بزرگ

سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .
ارد بزرگ

آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .
ارد بزرگ

هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز  .
ارد بزرگ

آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .
ارد بزرگ

اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم  آنگونه باشد که ما می گویم .
ارد بزرگ

پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .
ارد بزرگ

آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است .
ارد بزرگ

آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .
ارد بزرگ

هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .
ارد بزرگ

فرمانروا با اندیشه وزیران توانمند خویش فرمانروایی می کند .
ارد بزرگ

پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .
ارد بزرگ

همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند .
ارد بزرگ

ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .
ارد بزرگ

پیام آوران باورهای  پست و خُرد بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را با گفتاری پست به ریشخند گرفته اند .
ارد بزرگ

آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .
ارد بزرگ

درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .
ارد بزرگ

بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .
ارد بزرگ

آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.
ارد بزرگ

بی پایبندی به نظم در گیتی  ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.
ارد بزرگ

هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .
ارد بزرگ

خودبینی ، خواستگاهش درون است که آدمی را شیفته خویش می سازد و وارون بر این خواستگاه افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .
ارد بزرگ

در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .
ارد بزرگ

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .
ارد بزرگ

میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .
ارد بزرگ

آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟
ارد بزرگ

آنکه نمی تواند از خواب خویش برای قراگیری دانش و آگاهی کم کند توانایی برتری و بزرگی ندارد .
ارد بزرگ

گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .
ارد بزرگ

بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .
ارد بزرگ

وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش  است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند .
ارد بزرگ

هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر  با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست .
ارد بزرگ

شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .
ارد بزرگ

سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است .
ارد بزرگ

سربازی که می ترسد ، جان خود و  دیگر سربازان را به خطر می افکند .
ارد بزرگ

همواره آدمیان محیط  و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند .
ارد بزرگ

بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است .
ارد بزرگ

خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .
ارد بزرگ

۱ دیدگاه »

  1. […] […]

    بازتاب by بدون شرح!!! — اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۱ @ ۶:۳۵ ب.ظ

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress