نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

فروردین ۲۸, ۱۳۸۸

ارد بزرگ دو

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .

ارد بزرگ

مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .

ارد بزرگ

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .

ارد بزرگ

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .

ارد بزرگ

دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود .

ارد بزرگ

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و … را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .

ارد بزرگ

همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .

ارد بزرگ

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

ارد بزرگ

یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .

ارد بزرگ

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .

ارد بزرگ

هنرمندان ناب ، هر روز در برابر دیدگان مردم نیستند .

ارد بزرگ

نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .

ارد بزرگ

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.

ارد بزرگ

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .

ارد بزرگ

کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند .

ارد بزرگ

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .

ارد بزرگ

گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است .

ارد بزرگ

دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .

ارد بزرگ

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .

ارد بزرگ

دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود .

ارد بزرگ

گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .

ارد بزرگ

اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم .

ارد بزرگ

اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است .

ارد بزرگ

ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .

ارد بزرگ

دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند .

ارد بزرگ

ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود .

ارد بزرگ

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .

ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید .

ارد بزرگ

نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .

ارد بزرگ

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست .

ارد بزرگ

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی .

ارد بزرگ

آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد .

ارد بزرگ

پیران جهان دیده برای گفتگو مانع تراشی نمی کنند .

ارد بزرگ

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

ارد بزرگ

آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد .

ارد بزرگ

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .

ارد بزرگ

راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .

ارد بزرگ

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .

ارد بزرگ

آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست .

ارد بزرگ

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .

ارد بزرگ

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست .

ارد بزرگ

خودت را بشناس اما به آن مبال .

ارد بزرگ

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .

ارد بزرگ

نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان .

ارد بزرگ

بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای.

ارد بزرگ

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند .

ارد بزرگ

ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست .

ارد بزرگ

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .

ارد بزرگ

آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .

ارد بزرگ

کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .

ارد بزرگ

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .

ارد بزرگ

خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .

ارد بزرگ

نکات سخت هم اساسی ساده دارند .

ارد بزرگ

سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .

ارد بزرگ

برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .

ارد بزرگ

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .

ارد بزرگ

کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد .

ارد بزرگ

سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .

ارد بزرگ

بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .

ارد بزرگ

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .

ارد بزرگ

برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .

ارد بزرگ

ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد .

ارد بزرگ

کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .

ارد بزرگ

برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .

ارد بزرگ

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .

ارد بزرگ

در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است .

ارد بزرگ

با بردباری همه چیز در چنگ توست .

ارد بزرگ

در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .

ارد بزرگ

برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .

ارد بزرگ

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .

ارد بزرگ

روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .

ارد بزرگ

پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .

ارد بزرگ

با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

ارد بزرگ

به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی .

ارد بزرگ

تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .

ارد بزرگ

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

ارد بزرگ

روشنایی روز ، دلیل و برهان نمی خواهد .

ارد بزرگ

هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگ

میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند .

ارد بزرگ

شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .

ارد بزرگ

اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .

ارد بزرگ

هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .

ارد بزرگ

در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

ارد بزرگ

اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

ارد بزرگ

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .

ارد بزرگ

خار های کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .

ارد بزرگ

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

ارد بزرگ

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .

ارد بزرگ

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به

هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .

ارد بزرگ

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .

ارد بزرگ

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

ارد بزرگ

استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

ارد بزرگ

بدون دیدگاه »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress