نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

فروردین ۲۸, ۱۳۸۸

ارد بزرگ قسمت اول

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

ارد بزرگ

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .

ارد بزرگ

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .

ارد بزرگ

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .

ارد بزرگ

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

ارد بزرگ

استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

ارد بزرگ

نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست .

ارد بزرگ

آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد .

ارد بزرگ

یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است .

ارد بزرگ

ستایش ، هنگام نو رُستن را .

ارد بزرگ

آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند . ارد بزرگ

آدم مادیگرا جادههای احساسش ، کم رفت و آمد است .

ارد بزرگ

کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .

ارد بزرگ

گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد .

ارد بزرگ

رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .

ارد بزرگ

نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد .

ارد بزرگ

آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .

ارد بزرگ

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف درست این حالت هاست .

ارد بزرگ

این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .

ارد بزرگ

ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست .

ارد بزرگ

خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .

ارد بزرگ

پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .

ارد بزرگ

آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .

ارد بزرگ

سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی .

ارد بزرگ

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .

ارد بزرگ

خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست .

ارد بزرگ

نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و بروز ندارد .

ارد بزرگ

تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .

ارد بزرگ

کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن را نخواهد یافت .

ارد بزرگ

برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .

ارد بزرگ

کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد .

ارد بزرگ

تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است .

ارد بزرگ

آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .

ارد بزرگ

جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .

ارد بزرگ

خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .

ارد بزرگ

این سخن پذیرفته نیست که : “پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است” باید گفت پیکر بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه ای بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است کسی که دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد .

ارد بزرگ

چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند .

ارد بزرگ

شباهنگام برای خانواده و نزدیکانت نامه بنویس و در روز برای اربابان و سرپرستان .

ارد بزرگ

بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان : گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و …

ارد بزرگ

یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند . ارد بزرگ

هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست .

ارد بزرگ

ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند .

ارد بزرگ

صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست گفتن است را برمی گزینیم .

ارد بزرگ

نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .

ارد بزرگ

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد.

ارد بزرگ

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد.

ارد بزرگ

زیباترین خوی زن ، نجابت اوست.

ارد بزرگ

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است ، در ما نشانی هست؟

ارد بزرگ

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع پویندگی ما شود.

ارد بزرگ

بدگویی ، رسوایی در پی دارد.

ارد بزرگ

گاهی هدف خود ، سد دید آدمیست باید دور شد و آنگاه برگشت چه درخشان هویداست.

ارد بزرگ

اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم.

ارد بزرگ

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود.

ارد بزرگ

اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری.

ارد بزرگ

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است.

ارد بزرگ

بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن، و رایزنانشان فرمانروا هستند.

ارد بزرگ

بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است.

ارد بزرگ

ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد.

ارد بزرگ

کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است.

ارد بزرگ

رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست.

ارد بزرگ

برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید.

ارد بزرگ

تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم.

ارد بزرگ

کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است.

ارد بزرگ

کیهان دارای ساختاری هدفمند است. این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد.

ارد بزرگ

زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.

ارد بزرگ

مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید.

ارد بزرگ

آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد ، نپنداریم که میزان دارایی و یا امکانات آنها ، دلیلی بر پیروزی و شکست آنهاست ، تنها مهم خواسته و آرزوی آنهاست.

ارد بزرگ

کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.

ارد بزرگ

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند.

ارد بزرگ

آنکه کارش را دوست ندارد خیلی زود پیر می شود.

ارد بزرگ

نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج دارایی آنها.

ارد بزرگ

آنکه در بیراهه قدم بر می دارد آرمان و هدف خویش را گم کرده است.

ارد بزرگ

اگر روانتان در گفتگویی مورد حمله قرار گرفت شما با کلمات نمی توانید بیزاری از واژها بجویید ، تنها سکوت و ترک گفتگو ، نجات دهنده روان آسیب دیده شماست.

ارد بزرگ

نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز.

ارد بزرگ

اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد.

ارد بزرگ

ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست.

ارد بزرگ

آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم.

ارد بزرگ

هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد.

ارد بزرگ

با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که این کوشش و همراهی عمر را بباد می دهد.

ارد بزرگ

آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت.

ارد بزرگ

از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس.

ارد بزرگ

سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست.

ارد بزرگ

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد.

ارد بزرگ

همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد.

ارد بزرگ

آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر.

ارد بزرگ

اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند.

ارد بزرگ

خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد.

ارد بزرگ

بداندیش همیشه ، کارش گره می خورد.

ارد بزرگ

نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است .

ارد بزرگ

تنهایی برای جوان ارزشمند ، و برای پیر آزار دهنده است .

ارد بزرگ

بدخو ، عمرش کم است.

ارد بزرگ

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت.

ارد بزرگ

وزن یک تهمت ، سنگین تر از هزار هزار دشنام است.

ارد بزرگ

فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است.

ارد بزرگ

چو گرمای تن مردان کهن به آسمان پر کشید با یادشان اندیشه هواخواهان خویش را گرما دهند.

ارد بزرگ

آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش.

ارد بزرگ

غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است.

ارد بزرگ

میوه کشتن ، کشته شدن است.

ارد بزرگ

هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید.

ارد بزرگ

روز های خوش برای کژاندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز.

ارد بزرگ

اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم آن ناتوان است.

ارد بزرگ

چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ.

ارد بزرگ

بدون دیدگاه »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress