نقل قول های بزرگان وبنوشته ها مهدی عطائیان

فروردین ۶, ۱۳۸۹

سقراط

Filed under: اعتماد به نفس,امید,بخشش,زندگی,شجاعت,موفقیت — برچسب‌ها, — admin @ ۱۲:۵۵ ق.ظ

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

فروردین ۴, ۱۳۸۹

سند برگ

Filed under: اعتماد به نفس,امید,تصمیم,زندگی,موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۲:۴۳ ق.ظ

بدون داشتن یک آرزو هیچ تغییری به وجود نمی آید

سند برگ

فروردین ۲۸, ۱۳۸۸

ارد بزرگ دو

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .

ارد بزرگ

مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .

ارد بزرگ

فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .

ارد بزرگ

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .

ارد بزرگ

دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد ” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود .

ارد بزرگ

بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و … را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .

ارد بزرگ

همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .

ارد بزرگ

برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .

ارد بزرگ

یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .

ارد بزرگ

پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .

ارد بزرگ

هنرمندان ناب ، هر روز در برابر دیدگان مردم نیستند .

ارد بزرگ

نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .

ارد بزرگ

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.

ارد بزرگ

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .

ارد بزرگ

کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند .

ارد بزرگ

از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .

ارد بزرگ

گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است .

ارد بزرگ

دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود .

ارد بزرگ

در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .

ارد بزرگ

دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود .

ارد بزرگ

گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی گشاده می گردد .

ارد بزرگ

اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی دیوار زندگی می کنیم .

ارد بزرگ

اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است .

ارد بزرگ

ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .

ارد بزرگ

دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند .

ارد بزرگ

ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و قوم بدون ریش سفید ، گذشته ای کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود .

ارد بزرگ

آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه خواهند ساخت .

ارد بزرگ

برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید .

ارد بزرگ

نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .

ارد بزرگ

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست .

ارد بزرگ

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی .

ارد بزرگ

آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد .

ارد بزرگ

پیران جهان دیده برای گفتگو مانع تراشی نمی کنند .

ارد بزرگ

استخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست .

ارد بزرگ

آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد .

ارد بزرگ

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .

ارد بزرگ

راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .

ارد بزرگ

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .

ارد بزرگ

آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست .

ارد بزرگ

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .

ارد بزرگ

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست .

ارد بزرگ

خودت را بشناس اما به آن مبال .

ارد بزرگ

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .

ارد بزرگ

نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان .

ارد بزرگ

بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای.

ارد بزرگ

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند .

ارد بزرگ

ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست .

ارد بزرگ

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .

ارد بزرگ

آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .

ارد بزرگ

کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .

ارد بزرگ

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .

ارد بزرگ

خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .

ارد بزرگ

نکات سخت هم اساسی ساده دارند .

ارد بزرگ

سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .

ارد بزرگ

برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .

ارد بزرگ

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .

ارد بزرگ

کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد .

ارد بزرگ

سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .

ارد بزرگ

بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .

ارد بزرگ

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .

ارد بزرگ

برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .

ارد بزرگ

ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد .

ارد بزرگ

کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .

ارد بزرگ

برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .

ارد بزرگ

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .

ارد بزرگ

در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است .

ارد بزرگ

با بردباری همه چیز در چنگ توست .

ارد بزرگ

در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد .

ارد بزرگ

برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .

ارد بزرگ

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .

ارد بزرگ

روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .

ارد بزرگ

پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .

ارد بزرگ

با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند .

ارد بزرگ

به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی .

ارد بزرگ

تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .

ارد بزرگ

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .

ارد بزرگ

روشنایی روز ، دلیل و برهان نمی خواهد .

ارد بزرگ

هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است . ارد بزرگ

میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند .

ارد بزرگ

شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .

ارد بزرگ

اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .

ارد بزرگ

هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .

ارد بزرگ

در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

ارد بزرگ

اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .

ارد بزرگ

تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .

ارد بزرگ

خار های کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .

ارد بزرگ

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

ارد بزرگ

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .

ارد بزرگ

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به

هنجار و چهارچوبی توانمند دارد .

ارد بزرگ

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .

ارد بزرگ

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

ارد بزرگ

استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .

ارد بزرگ

اسفند ۲۸, ۱۳۸۷

جورج برنارد شاو

Filed under: اعتماد به نفس,امید,موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۱۰:۵۹ ب.ظ

سعی کنید چیزهایی را که دوست دارید به‌دست آورید وگرنه ناچار خواهید شد چیزهایی را که به‌دست آورده‌اید دوست داشته‌باشید

جورج برنارد شاو

اسفند ۱۲, ۱۳۸۷

Bertrand Russell

Filed under: english,اعتماد به نفس,موفقیت — برچسب‌ها, — admin @ ۱۱:۵۸ ق.ظ

The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, but wiser people so full of doubts.

Bertrand Russell

مسأله اصلی جهان این است که آدمهای احمق و متعصب همیشه به شدت به خود مطمئن هستند، اما انسانهای عاقل تر، پر از شک اند.

راسل

اسفند ۲, ۱۳۸۷

والتر باگت

Filed under: اعتماد به نفس — برچسب‌ها — admin @ ۱۱:۲۵ ب.ظ

بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری است که دیگران می‌گویند:تو نمی‌توانی.
والتر باگت

بهمن ۱۵, ۱۳۸۷

کار مفید

Filed under: اعتماد به نفس,امید,موفقیت — برچسب‌ها, , , — admin @ ۹:۰۴ ب.ظ

مشغول بودن همیشه به معنی مفید بودن نیست، کار واقعی وقتی مشخص می‌شود که نتیجه خوبی بدهد و برای گرفتن نتیجه خوب چیزهایی از قبیل برنامه‌ریزی، هماهنگی، ذکاوت، شجاعت و… لازم است. با تظاهر کردن چیزی درست نمی‌شود.

ادیسون

بهمن ۴, ۱۳۸۷

انتقاد

Filed under: اعتماد به نفس,موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۱۱:۱۱ ب.ظ

آنکه می تواند ، انجام می دهد ، آنکه نمی تواند انتقاد می کند.

برناد شاو

ناظم حکمت

Filed under: اعتماد به نفس,امید,زندگی,موفقیت — برچسب‌ها — admin @ ۶:۳۴ ب.ظ

هرچه امید بزرگ‌تر و باعظمت‌تر باشد، زندگی نیز به‌همان اندازه معنا می‌یابد. زندگی، مبارزه و امید

ناظم حکمت

دی ۲۷, ۱۳۸۷

Evelyn Beatrice Hall

Filed under: english,اعتماد به نفس,امید,بخشش,نیکی — برچسب‌ها — admin @ ۳:۲۴ ب.ظ

I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.
Evelyn Beatrice Hall

It is by character and not by intellect the world is won.
Evelyn Beatrice Hall

There is always more goodness in the world than there appears to be, because goodness is of its very nature modest and retiring.
Evelyn Beatrice Hall

If every man did the little he could what a different world!
Evelyn Beatrice Hall

دی ۲۴, ۱۳۸۷

حال آینده

کسی که میترسد مبادا در آینده رنج بکشد، هم اکنون از ترس خود رنج می کشد.
میشل دومونتنیه

دی ۱۶, ۱۳۸۷

اوج

Filed under: اعتماد به نفس,امید,موفقیت — برچسب‌ها, , — admin @ ۱۱:۲۲ ب.ظ

علفزار تفتیده ، هنوز نگاه رهگذران را به خود می‌کشد.
چرا که حیاتش را در اوج زیسته است.
گل فقط گل است ،
و تا اوج امکان به گل بودن می‌کوشد.
میتسوئو آئیدا

خواستن

Filed under: اعتماد به نفس,موفقیت — برچسب‌ها, , , — admin @ ۵:۱۸ ب.ظ

اگر فکر می‌کنید:شکست می‌خوریدو یاپیروز خواهید شددر هر دو صورت درست اندیشیده‌اید.
آنتونی رابینز

ریسک

Filed under: اعتماد به نفس,زندگی,شجاعت,موفقیت — برچسب‌ها, , , — admin @ ۵:۱۳ ب.ظ

بر ماست که هر آن،آنچه را که داریم برای رسیدن به آنچه که می توانیم داشته باشیم،فدا کنیم.
چارلز دوبیوس

تلاش

امنیت در این دنیا مفهومی ندارد،هرآنچه هست فرصت های جدید است.
داگلاس مک آرتور

سرنوشت ما

آنچه سرنوشت ما را تعیین می‌کند، شرایط زندگی‌مان نیست بلکه تصمیم‌های ماست.
آنتونی رابینز

امید

Filed under: اعتماد به نفس,امید,موفقیت — برچسب‌ها, , — admin @ ۴:۳۲ ب.ظ

کسی را که امیدوار است هیچگاه ناامید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد.
جکسن براون

شجاعت

Filed under: اعتماد به نفس,شجاعت,موفقیت — برچسب‌ها, , , — admin @ ۴:۱۷ ب.ظ

شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی ، هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
جکسن براون

شکست خوردن

Filed under: اعتماد به نفس,موفقیت — برچسب‌ها, , , — admin @ ۴:۰۷ ب.ظ

اشتباه عملی است که از انسان سر می زندشما ممکن است شکست بخورید اما به خاطر آن تبدیل به یک شکست خورده نمی شوید.
هایدن سارجنت

ارزش انسان

Filed under: اعتماد به نفس,موفقیت — برچسب‌ها, , , — admin @ ۱۲:۳۲ ق.ظ

آثار هنری به دو دلیل ارزشمندند:

اول این که توسط استادان به وجود آمده اند

و دوم این که تعداشان کم است.

شما گنج پر ارزشی هستید ،

زیرا توسط بزرگترین استادان خلق شده اید

و فقط یکی هستید.

آگ ماندینو

Powered by WordPress